Hitelszótár

Adófizetési kötelezettség:

A Magyar Köztársaság törvényei által meghatározott természetes vagy jogi személyek az állam felé történő fizetési kötelezettsége, amely az állami kiadások egyik bevételi forrása.

Adósságrendező hitel:

Adósságrendező hitelről általában akkor beszélünk, amikor több meglévő hitelünket (áruhitel, gépjármű hitel, lakáshitel, stb.) váltjuk ki egy db kedvezőbb hitellel, így nem több pénzintézetnek fogunk tartozni több hitel után, hanem egynek. Ilyenkor általában az összevont új hitel kamata lényegesen olcsóbb a régi hitelek kamatainál, így a törlesztőrészlet is érezhetősen kevesebb összességében, mint a sok kis hitel esetében.

Aktív KHR:

Azon ügyfelek tartoznak ebbe a csoportba, akik felkerültek a KHR listára, és tartozásaikat a mai napig nem rendezték. A tartozás kiegyenlítésekor az ügyfél státusza passzívvá válik. Kölcsönigénylési információk aktív KHR-el rendelkezőknek az írásunkban.

NAV tartozás:

Olyan tartozás amelyet a mindenkori jogszabályok alapján az adóhatóság felé kell fizetnünk (illeték, jövedelem adó, stb) és a fizetéssel késedelembe estünk. Nem minősül tartozásnak azonban, ha a fizetési kötelezettségünk határideje előtt részletfizetési lehetőséget kértünk az adóhatóságtól, az jóváhagyásra került, és törlesztőrészleteket határidőben fizetjük.

Áruhitel:

A fogyasztási kölcsönök klasszikus formája az áruvásárlási hitel, amelyet a vásárlás helyszínén lehet igényelni. Korábban e hiteleket egy-egy termék megvásárlásához nyújtották a bankok, ma azonban már kerethitelek is vannak, amelyeket több termék egy helyen történő megvásárlásához kínálnak. Az áruhitelek esetében nem készpénzt, hanem a megvásárolni kívánt terméket, szolgáltatást kapja kézhez az ügyfél.

Árverés (ingatlan):

Az ingatlanra az árverezhet, aki a becsérték 10 %-át árverési előlegként letétbe helyezte. Az árverés lebonyolítása nagy vonalakban megegyezik az ingó árveréssel. Különbség, hogy a vételárat csak a becsérték feléig – illetőleg, ha az adósnak ez az egyetlen lakóingatlana, és lakóhelye jelenleg és ezt megelőző hat hónapon belül is ebben volt, 70 %-ig – lehet leszállítani. Az árverési vevő előlegét a vételárba be kell számítani, a többi árverező előlegét pedig haladéktalanul vissza kell fizetni. Az árverési vevő köteles a teljes vételárat tizenöt napon belül megfizetni, ha ezt elmulasztja előlegét elveszti. A fizetésre a végrehajtó két hónapig terjedő időre halasztást adhat, ha a vételár nagysága vagy más fontos körülmény azt indokolja. Ha az első árverés sikertelen (nem tettek vételi ajánlatot, a felajánlott vételár nem érte el a becsérték felét, az árverési vevő a vételárat nem fizette meg) három hónapon belül újabb árverést kell tartani, amelyen a korábbi árverési vevő nem árverezhet.

Autóhitel:

Olyan fogyasztási hitel, melynél a hitelcél kizárólag új vagy használt jármű megvásárlása lehet. A hitel fedezetéül a hitelfelvevő jövedelme, valamint a gépjármű szolgál. (A törzskönyv általában a hitelezőnél marad a kölcsön visszafizetéséig)

Bank:

A bank a pénzügyi közvetítő rendszer legjellemzőbb eleme. A bank olyan intézmény, amely pénzügyi szolgáltatásokat nyújt, társadalmilag hasznos terméket nem állít elő. Legfontosabb tevékenysége hitelek> nyújtása és betétek gyűjtése. Vagyis a gazdaság fölös, jelenleg felhasználatlan pénzmegtakarításainak begyűjtése (passzív bankügylet), és azok kihelyezése, aktiválása a gazdaság pénzszükségben lévő alanyaihoz (aktív bankügylet). Eképpen a modern tőkés gazdaság egyfajta motorjai

Banki hitel:

Pénzt leggyakrabban a bankok hiteleznek, magánszemélyeknek vagy cégeknek. A pénzfelhasználásának módját a hitelező ellenőrizheti, kikötheti (például csak lakásvásárlásra használható fel). A bank a szerződésben rögzített összeget készpénzben az adós rendelkezésére bocsátja, vagy jóváírja számláján.

Banki kimutatás (bankszámla):

A bank által ügyfelei részére, a bankkal lebonyolított pénzügyi műveletről számlaszerűen vezetett elszámolás, melyet a bank általában havi rendszerességgel postai úton az ügyfél rendelkezésére bocsájt.

BAR lista:

Bankközi Adós- és Hitelinformációs Rendszer rövidítve BAR a BISZ rt által üzemeltetett adós adatbázis régi neve. Jelenleg Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) néven fut, de a nagyközönségnek mindig is a BAR lista fog beugrani, ha az adós rendszerről lesz valahol szó. Mint korábban már írtuk, amennyiben ezen listán szerepel, tekintse meg a hiteligénylési lehetőségeket.

Fedezettel biztosított hitel:

Ebben az esetben a hitelező zálogjogot szerez az adós valamely ingó vagy ingatlan (ebben az esetben jelzálognak hívjuk) tulajdonára. Ha az adós nem fizet, akkor a hitelező érvényesítheti a zálogjogot a vagyontárgyra. A vagyontárgy lehet ház, autó, gép, stb. Leggyakrabban a fedezet éppen az a vagyontárgy, amelynek megvásárlásához a hitelt igénybe vették.

Fedezet nélküli hitel:

Ebben az esetben nincs biztosíték a hitel megtérülésére, kizárólag a hitelszerződés. Általában fedezet nélküli hiteleket komoly jövedelem vizsgálattal lehet igényelni, mivel ebben az esetben a jövedelem az egyetlen (elméleti) garancia az adós fizetőképességére.

Felmondott hitel:

A bank a kölcsön törlesztőrészletének nemfizetése esetén jogosult a kölcsönszerződést felmondani. Ilyenkor az adós szerződés megszűnésének következtében 8 napon belül egy összegben köteles rendezni a tartozását ellenkező esetben a bank végrehajtást indíthat a tartozás rendezéséhez. A szerződés minden esetben tartalmazza, hogy a bank milyen esetben jogosult egyoldalúan felbontani a szerződést.

Futamidő:

A pénzintézettel kötött szerződésben rögzített időtartam, amely alatt az ügyfél a felvett kölcsönösszeget, és annak járulékos költségeit (kamat, kezelési költség) visszafizetni köteles. A futamidő módosítására apénzintézettel kötött szerződés módosításának keretében van lehetőség.

Gyorskölcsön:

A gyorskölcsönök néhány nap alatt a rendelkezésünkre állnak. Nem kell az időt tölteni a különböző igazolások beszerzésével, nem kell megvárni a hetekig is eltartható bírálati időt. A gyorskölcsönök fedezete többféle lehet. Lehet olyan kölcsön, ahol a fedezet lehet ingatlan, zálogjog, pénzletét… Lehet olyan is a kölcsön, ahol nem kell fedezet.

A gyorskölcsönök nagy előnye az ügyintézés gyorsasága és egyszerűsége. Azonban ennek ára is van. Általában a gyorskölcsönök magasabb kamattal és THM-mel rendelkeznek, mint bármilyen más típusú hitel.

Hitel:

A különböző hitelek nyújtása a betétgyűjtés mellett a kereskedelmi bankok legjellemzőbb tevékenysége. Amikor a bank hitelt nyújt, lényegében pénzt ad az ügyfélnek későbbi visszafizetésre, kamat fejében. A hitelek kamata általában magasabb, mint a betétek kamata, a különbség fedezi a bank költségeit és képezi a nyereségét (marge). A hiteleket vagy lejáratkor egy összegben vagy törlesztő részletekben kell visszafizetni.

Hitelcsere:

Már meglévő hitel kifizetése és egy másik kedvezőbb hitel felvétele. Általában meglévő hitelünk fenálló tartozását az új kedvezőbb hitelből egyenlítjük ki. Bár az új hitelt nyújtó pénzintézet tisztában van meglévő hitelünkkel, annak törlesztőrészletével például nem kalkulál a jövedelem vizsgálatnál, hiszen a régi hitel törlesztési terhei az új hitelünk realizálódásával megszűnik.

Hitelelőleg:

Speciális esetekben cégünk az ügyfelek részére hitel előleget biztosít, amennyiben a hitelkérelmi folyamat lebonyolításához szükséges járulékos költségek finanszírozása az ügyfél részéről kivitelezhetetlennek bizonyul. (pl. értékbecslési díj megelőlegezése, KHR tartozás kirendezése) (A hitelelőleget nem a cégünk nyújtja!)

Hitelfelvevő:

A Bankkal a hitelszerződést aláíró fél, aki részére a hitel folyósítása történik

Hiteligérvény:

a hitelszerződés előre meghatározott jövőbeni időpontban vagy feltételek bekövetkezésekor történő megkötésére vonatkozó kötelezettségvállalás

Hitelintézet:

A hitelintézet az a pénzügyi intézmény, amely betétet gyűjt, és egyéb pénzügyi szolgáltatási tevékenységet végez. Kizárólag hitelintézet jogosult betét gyűjtésére, pénzforgalmi szolgáltatások nyújtására, illetve készpénz-helyettesítő fizetési eszköz kibocsátására. A hitelintézet bank, szakosított hitelintézet vagy szövetkezeti hitelintézet (takarék-, illetőleg hitelszövetkezet) lehet.

Hitelkártya:

A hitelkártya egy speciális bankkártya, melyet a finanszírozó bank/hitelintézet bocsát ki. Tulajdonosa jogosult minden olyan üzletben, mellyel a hitelkártya-társaság megállapodást kötött, a számla aláírásának ellenében hitelbe árut vásárolni vagy szolgáltatást igénybe venni. Mögötte olyan számla áll, mely általában nem alkalmas betétlekötésre, átutalásra, csupán a kártya mögötti tranzakciók fedezhetők vele.

Hitelkiváltás:

A hitelkiváltás azt jelenti, hogy egy meglévő hitelt, egy számunkra megfelelőbb konstrukcióra cserélünk, ami valójában annyit takar, hogy egy másik bank visszafizeti a hitelezőnek a teljes hitelösszeget és kedvezőbb kondíciók mellett biztosít hitelt az ügyfélnek. A hitelkiváltás nem egyenlő az adósságrendezéssel.

Ingatlan:

Ingatlan a föld szárazföldi felszínének körülhatárolt, más ingatlanoktól elkülönített része, továbbá az önálló rendeltetésű és önálló forgalmú építmény vagy építményrész. Az 1997. évi CXLI. Törvény szerint: Ingatlan az olyan földrészlet, amely az ingatlan-nyilvántartásba önállóan bejegyezhető egy helyrajzi számon nyilvántartott földrészlet a hozzá tartozó felépítménnyel, külön telekkönyvezett felépítmény, társasházi albetét, – közterületről nyíló pince

Ingatlan alapú hitel:

Olyan fedezettel biztosított hitel, amelyben a hitel fedezeteként az ingatlan szolgál.

Ingatlan lefoglalása (végrehajtás):

Ha a végrehajtható okirat tartalmazza az ingatlan adatait, a végrehajtó azt a végrehajtási költség megelőlegezését követő három munkanapon belül lefoglalja. A lefoglalás a gyakorlatban úgy történik, hogy a végrehajtó megkeresésére az illetékes földhivatal az ingatlan tulajdoni lapjára a végrehajtási jogot bejegyzi. Ez a bejegyzés nem teszi az ingatlant forgalomképtelenné, de a lefoglalt ingatlanra csak azzal a feltétellel lehet bármilyen jogot szerezni, ha az a végrehajtást kérő végrehajtási jogát nem sérti, és a végrehajtás célját nem hiúsítja meg.

Ingatlan tulajdonos:

Az a személy, aki meghatározott százalékban birtokolja az ingatlant, és neve az illetékes földhivatalban az ingatlan tulajdoni lapján a II. részben bejegyzésre került.

Jelzáloghitel:

A jelzáloghitel egy olyan hiteltípus, ahol az adós ingatlanra alapított jelzálogjogot kínál fel egy hitel fedezetéül hitelezőjének. A jelzálogjog nagy biztonságú biztosítékot jelent a hitelező számára, így könnyebben ad hitelt, alacsonyabb kamatra.

Jövedelem:

A magánszemély munkavégzésének ellenértéke. Bármely forrásból származó bevétel a végzett munkáért, illetve a nyújtott szolgáltatásért. A háztartások jövedelemszerzésének fő forrása a munka. Munkabérnek nevezzük azt az összeget, amelyet a dolgozó a vállalkozástól (végzett munkája mennyisége és minősége alapján) pénzben vagy természetben kap. Jövedelem származhat valamilyen más termelési tényező hasznosításából is. Pl. föld bérbeadásából, befektetett tőke utáni hozadékból (osztalék, kamat), vagy saját vállalkozásból.

Növelheti jövedelmünket valamilyen egyszeri, rendkívüli bevétel (nyeremény, örökség) is.

Kamat:

A kölcsönadott pénz ára. A kamat a pénzintézettel kötött kölcsönszerződésben meghatározott, éves százalékban kifejezett ügyleti kamatláb alkalmazásával kerül kiszámításra, mely a szerződés függvényében változhat.

Kamatfelár:

Az alapkamaton felül, adósminősítéstől függően fizetendő többletkamat (kockázatosabb adós magasabb kamatot fizet).

Kamatos kamat:

Kamat, mely akkor keletkezik, ha egy meghatározott időtartam kamatát a tőkéhez csatolják és ezáltal ez is kamatot hoz.

Késedelmi kamat:

A késedelmi kamat valójában egy büntetés, késedelmes fizetés esetén róható ki. Ennek mértéke is változó, azonban általában ez a mindenkori banki alapkamat kétszerese.

Kezelési költség:

Az a költség, amelyet a bank a folyósított hitel után számítja fel. Általában évente, fix összeg vagy %-os (vagy vegyes) formában.

Kiegészítő ingatlanfedezet (pótfedezet):

Az olyan hitelügyleteknél, ahol az igényelt hitel mértéke nagyobb mint amit az ingatlanfedezet az aktuális szabályok értelmében megenged, kiegészítő ingatlanfedezet bevonására is van lehetőség. Ez annyit tesz, hogy az ügyletbe még egy ingatlan bevonásra kerül, a kettő értéke összeadódik, így megfelelő fedezetet biztosítva a hitelhez. Fontos szempont, hogy a kiegészítő ingatlan tulajdonosai is részt kell vegyenek a hiteligénylésben legalább mint zálogkötelezett szükséges aláírják a kölcsönszerződést. Ilyen esetekben a jelzálogjog mindkét ingatlanra egyetemesen bejegyzésre kerül.

Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR):

A rendszer azokat a természetes személyeket (hiteladósokat) és mulasztásaikat tartja nyilván, akik a pénzügyi intézményekkel kötött hitel- vagy hiteljellegű szerződésben vállalt kötelezettségeiknek 90 napot meghaladóan, összegszerűségében pedig a minimálbért meghaladóan nem tettek eleget. A lista tartalma a bankok között nyilvános, így ha az ügyfelet egy bank a listára helyezi, a többi banki is szükség esetén tudomást szerezhet elmaradásairól. Státusza lehet AKTÍV vagy PASSZÍV.

KHR státusz:

Lehet KHR AKTÍV vagy KHR PASSZÍV, attól függően, hogy az ügyfél tartozása, mellyel a BAR (KHR) listára került rendezésre került-e. Fennálló tartozás esetén az ügyfél aktív státuszú, már lezárt kifizetett tartozás esetén a kifizetéstől számított 5 évig az ügyfél a listán marad passzív státusszal.

KHR tudakozvány:

A pénzintézet által a KHR-t kezelő BISZ Zrt. részére megküldött információs kérvény arról, hogy az illető jogi vagy magánszemély szerepel-e a KHR-listán.

Kockázatközösség:

A kockázatközösség a biztosítási alapfogalmak közé tartozik, azoknak az embereknek a közösségét jelenti, akik a véletlenszerűen bekövetkező káresemények pénzügyi kockázatát egymás között megosztják.

Konstrukció (hitelkonstrukció):

Egy bank által kínált hiteltermék. Az általános gyakorlat szerint a pénzintézetek ritkán kínálnak kifejezetten egyéni, az ügyfélre szabott hitelt (futamidő, kamat, költségek).

Általában egy-egy pénzintézet több előre meghatározott típusú hitelt nyújt mellyel egy adott célközönséget kíván elérni. Ezeket az egymástól kisebb-nagyobb mértékben eltérő kondíciókat hívjuk hitelkonstrukciónak.

Kölcsön:

Pénzügyi értelemben a kölcsön és a hitel fogalmát egymás szinonimájaként kezelik.

Jogi értelemben a kölcsön tényleges pénzfolyósítást jelent, míg a hitel a pénz rendelkezésre tartását jelenti. Vagyis a hitel terhére vehető fel szükség esetén kölcsön. ( A magyar nyelvben jól érzékelhető a különbség lényege. Bizonyára Ön is kért már kölcsön pár száz forintot, mert nem vitte magával a pénztárcáját. Ilyenkor mindig kölcsönt kérünk és nem hitelt.) A hitelként (hitelkeretként) rendelkezésre tartott, de kölcsönként igénybe nem vett pénzösszegek után nem kell kamatot fizetni, hanem csupán néhány százalékos mértékű ún., rendelkezésre tartási jutalékot. kamatot csak a ténylegesen átengedett pénzeszközök (kölcsönök) után kell fizetni.

Kölcsönkérelmi folyamat:

A hiteligény felmerülésének pillanatától a ténylegesen jóváhagyott kölcsön kézhezvételének pillanatáig eltelt időtartam.

Kölcsönszerződés:

A kölcsönszerződés alapján a hitelintézet vagy más hitelező köteles meghatározott pénzösszeget az adós rendelkezésére bocsátani, az adós pedig köteles a kölcsön összegét a szerződés szerint visszafizetni. Ha a hitelező hitelintézet – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – az adós kamat fizetésére köteles. (bankkölcsön)

Közüzemi tartozás:

Olyan fizetési késedelem, amely valamely közüzemi szolgáltató (víz, villany, telefon) felé áll fenn. Hasznos tudni, hogy közüzemi elmaradás miatt az ügyfél nem kerülhet fel a BAR (KHR) listára, azonban a szolgáltató a bírósági jóváhagyást követően végrehajtás indítására jogosulttá válik.

Magánkölcsön:

A magánkölcsönt a pénzintézetek által végzett kölcsönnyújtási tevékenységtől az üzletszerűség hiánya különbözteti meg. Üzletszerű a tevékenység a hitelintézeti törvény szerint, ha az ellenérték fejében, nyereség, illetve vagyonszerzés végett – előre egyedileg meg nem határozott ügyletek megkötésére irányuló – rendszeresen folytatott gazdasági tevékenység keretében történik. Nem üzletszerű így a klasszikus magánkölcsön, amikor természetes személyek pénzkölcsön nyújtásával segítik ki egymást.

Meghatalmazás:

Az a jog, amelyet a meghatalmazó a meghatalmazottnak ad, hogy egy megnevezett tevékenységben helyette hivatalosan intézkedjen és a meghatalmazó irányelveinek megfelelő döntéseket hozzon. A meghatalmazás adható szóban és írásban egyaránt, melyet általában a felhatalmazás volumenétől teszünk függővé. Lehet általános vagy részletes, utóbbi csak és kizárólag a leírt, előre meghatározott kérdéskörökben történő döntést engedi át, míg minden egyéb kérdésben a meghatalmazott mindössze kívülállóként/közvetítőként vesz részt. A felhatalmazásnak természetesen van időbeli hatálya is, melyet érdemes minden esetben kikötni.

Munkáltatói kölcsön:

A munkavállaló részére nyújtott kölcsön. A kölcsön igénybe vevőjének személyét, nyújtásának szabályait, a törlesztés gyakoriságát, futamidejét, a fizetendő kamatot, költséget a munkáltató határozza meg.

Önerő:

Az önerő a lakáscélú hitelek esetén használt fogalom. Ez az összeg a kölcsön által nem fedezett vételárrészt jelenti. Az önerő megfizetése minden esetben meg kell, hogy előzze a kölcsön folyósítását.

Passzív KHR:

Amelyik adós az aktív BAR (KHR) tartozását már rendezte, a tartozás kiegyenlítésétől számított 5 évig még nyilvántartásban marad passzív státuszban. A szabályozás ezzel egyrészről bünteti a mulasztást követőket, másrészről elrettentő erejű, hogy semmiképpen se hagyjuk, hogy a tartozásunk a listára kerülés mértékéig duzzadjon.

Pénzintézet:

A pénzintézet fogalmát a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény hitelintézetre változtatta. A hitelintézet fajtái: bank, szakosított hitelintézet és szövetkezeti hitelintézet.

Piaci ár:

A piaci érték azt az árat jelenti, amely összegért egy vagyontárgyban való érdekeltség méltányosan, magánjogi szerződés keretében és az értékbecslés időpontjában várhatóan eladható, feltételezve a következőket:

az eladó hajlandó az eladásra,
az adásvételi tárgyalások lebonyolításához, figyelembe véve a vagyontárgy jellegét és a piaci helyzetet, ésszerű hosszúságú időtartam áll rendelkezésre,
a tárgyalás időszakában az érték nem változik,
a vagyontárgy szabadon kerül piacra, meghirdetése megfelelő nyilvánossággal történik,
átlagostól eltérő, speciális vevői különajánlat figyelembevételére nem kerül sor.

Ez a definíció a további jelentéseket is hordozza:

a piaci érték a legvalószínűbb érték amit az ingatlanért adnak, és nem az átlagos ár és nem a legmagasabb ár,
a fizetés készpénzben, vagy annak megfelelő fizetőeszközzel történik,
a vásárló és az eladó nem lehetnek kapcsolatban, és szabad elhatározásból kell cselekedniük,
mind az eladó, mind a vásárló jól informált az ingatlan állapotáról, illetve hasznosítási lehetőségeiről,
az eladó csak akkor adja el az ingatlant, ha az elvárt árat kapja meg érte.

Szabad felhasználású hitel:

A szabad felhasználású hitelek van másképpen ingatlan alapú személyi kölcsönök, bármire felhasználhatóak, igényelhetőek, mint például: lakásfelújítás, építkezés, utazás, családi esemény, tanulmányok, hitelek kiváltása, vásárlás, stb. A szabad felhasználás nagy előnye, hogy a bármire költhető, így a lakástól a gépkocsi vásárlásán át a jóval drágább hitelek kiváltására is.

Számlavezetési díj:

A bank által számlavezetésért felszámított díj, ami a banki műveletek számától függetlenül, meghatározott időszakonként (havi, negyedéves, évi) fix összegben fizetendő. Ha a végzett műveletek értéke elér egy előre meghatározott összeghatárt, vagy egy meghatározott tranzakciószámot, a bankok nagy része eltekint a díjtól.

Személyi kölcsön:

A személyi kölcsönök nem igényelnek ingatlan fedezetet, de bármire felhasználhatóak, igényelhetőek, mint például: lakásfelújítás, építkezés, utazás, családi esemény, tanulmányok, hitelek kiváltása, vásárlás, stb. A szabad felhasználás nagy előnye, hogy a bármire költhető, így a lakástól a gépkocsi vásárlásán át a jóval drágább hitelek kiváltására is.

Szerződés:

A szerződés két vagy több személy kölcsönös és egybehangzó, joghatás kiváltására irányuló akaratnyilatkozata; olyan ígéret vagy megállapodás, amit a jog elismer és akár kényszerítheti is a betartását. A szerződések alapvető feltételei a fejlett gazdasági életnek.

Tartozásigazoló egyenleg (Kiengedő nyilatkozat):

Amikor hitelkiváltás történik, az új hitelező a régi tartozásunkat átutalással rendezni. Hogy ez megtörténhessen szükséges egy dokumentum a régi tartozásunk egyenlegéről. Mivel ezek a papírok a folyósítás feltételei, szigorú tartalmi követelményekkel rendelkeznie:

A tartozásigazoló egyenlegnek tartalmazni kell, az adós adatait, az ingatlan címét és helyrajzi számát , a tartozás pontos összegét, egy bankszámlaszámot, ahova az összeg betörleszthető, egy nyilatkozatot a hitelintézet részéről hogy a tartozás rendezése esetén a intézkedik a jelzálog törléséről, vagy kiadja a törlési engedélyt.

THM:

A teljes hiteldíjmutató (THM), azt fejezi ki, az adott hitel törlesztése során egy év alatt a tőke meghatározott hányadán kívül hány százalékot tesznek ki az egyéb megfizetendő költségek (kamat, működési költségek stb.). Használata kötelező, és minden költséget magában kell, hogy foglaljon, ezáltal összehasonlíthatóvá teszi a hiteleket.

Tőke:

Az első törlesztésig a folyósított kölcsön összege, azt követően a kölcsön összegének a megfizetett törlesztőrészletek tőketartalmával csökkentett összege.

Törlesztőrészlet:

A visszafizetendő hitel azon része, melyet meghatározott periódusonként (pl. havonta) kötelező a hitelező felé fizetni az adósnak. Általában a tőketartozásból a kamatból és a kezelési költségből tevődik össze.

Tulajdoni lap:

Az egységes ingatlan-nyilvántartás része. Tartalmazza az adott ingatlanra vonatkozó számszerű adatokat, a tulajdonosi, kezelői, használói jogokat, az egyéb bejegyezhető jogokat és tényeket. Három részből áll:

Az ingatlan elhelyezkedését és számszerű adatait rögzíti (cím, fekvés, rendeltetés, helyrajzi szám, terület stb.)
Az ingatlanra vonatkozó alapvető jogot a tulajdonos, kezelo, használó nevét, címét, tulajdonos esetében a tulajdoni hányadát, tulajdonszerzés módját tartalmazza.
Az egyéb jogokat és jogilag jelentős tényeket tartalmazza. Ezek az ingatlanra vonatkozó terhek, korlátozások (pl. jelzálogjog, telki szolgalom, haszonélvezet stb.) vagy a jogosult jogainak korlátozása (pl. elidegenítési és terhelési tilalom, vételi jog stb.)

Türelmi idő:

Türelmi időnek nevezzük a hitel felvételétől számított azon időszakot, amely alatt még nem kell megkezdeni a tőke törlesztését, azonban a kamatot és/vagy kezelési költséget ezen idő alatt is fizetni kell.

Ügyfél:

Az a természetes vagy jogi személy, akinek/aminek jogát vagy jogos érdekét a hitel ügyintézési eljárás érinti, és akit/amelyet az adott ügyben jogok illetnek meg, vagy kötelezettségek terhelnek. Az ügyfél részére biztosítani kell, hogy az eljárás során az iratokba betekinthessen, azokról másolatot készíthessen.

Végrehajtási jog:

Az ingatlanokat terhelő követelések kielégítését biztosító jogi korlátozás arra az esetre, ha a követelés teljesítését hatósági úton kell végrehajtani. A tulajdoni lap III. részében lévő bejegyzés felhívja a figyelmet arra, hogy a tulajdonjogra érvényes terhek rakódtak. végrehajtási jogot az egész ingatlanra, vagy tulajdoni hányadra lehet bejegyezni.

VIP hitel:

Olyan speciális hitelkonstrukció, amely eltér hagyományos hiteltermékektől, általában az ügyfél egyedi igényeire egy speciális előminősítést követően a bank egyedi hitelajánlatot ad. Ez általában kamatkedvezmények formájában jelentkezik, de a hitelkonstrukció bármely részét módosíthatja a bank, hogy egyedi a piacon lévő hiteleknél kedvezőbb hiteltermékkel vonzza magához ezen – saját előminősítése alapján – különlegesen jó adósnak minősített ügyfeleket.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük


hat + 4 =